ฉะเชิงเทรา-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่งมอบฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการสายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ

ฉะเชิงเทรา-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่งมอบฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการสายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ

 

วันนี้ (13 มี.ค.63) นายวิรัช วาณิชธนากุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบฝายชะลอน้ำจาก ธ.ก.ส. โดยมี ร.ท.สันติภาพ วรรณวาส ปลัดอาวุโสอำเภอท่าตะเกียบ พร้อมด้วยนายบุญญพันธ์ จันทร์อุดม ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาท่าตะเกียบ ผู้นำชุมชน เครือข่ายครูฝาย และประชาชนชาวอำเภอท่าตะเกียบ เข้าร่วมพิธี


นายวิรัช วาณิชธนากุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ตามโครงการสายธาร ร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 ซึ่งสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ธ.ก.ส.สาขาท่าตะเกียบ ร่วมกับพี่น้องบ้านวังหิน พี่น้องจิตอาสาทุกหมู่บ้านในตำบลคลองตะเกรา เครือข่ายครูฝายมี ชีวิต ได้ดำเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ำแบบมีชีวิตให้ในพื้นที่บ้านวังหิน หมู่ 4 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา


ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริ เรื่องการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์น้ำ โดยใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อชะลอน้ำ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุกคน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ทางด้าน การเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องฝายมีชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ นโยบายรัฐบาล


จากนั้นช่วงบ่าย นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอสนามชัยเขต เป็นประธานพิธีเปิดและรับมอบฝายชะลอน้ำจาก ธ.ก.ส.โดยมี จ.ส.อ.จุมพล สัตยาภรณ์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาสนามชัยเขต ผู้นำชุมชน เครือข่ายครูฝาย ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมพิธี


นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอสนามชัยเขต กล่าวว่าโครงการสายธาร ร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการที่ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม อีกทั้งเพื่อสนองพระราชดำริ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์น้ำ โดยใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อชะลอน้ำ ทั้งนี้ยังร่วมกันปลูกต้นไม้ริมฝาย เพื่อให้รากยึดเกาะกับตัวฝายให้แข็งแรงมากขึ้น และเพื่อประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องฝายมีชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ นโยบายรัฐบาลต่อไป