นราธิวาส-พิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนต์ และพุทธาภิเษก

นราธิวาส-พิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนต์ และพุทธาภิเษก

 


ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาสัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิด พิธีบวงสรวง เจริญ พระพุทธมนต์พระสงค์ 9 รูป


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการสิ่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม พิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนต์ และพุทธาภิเษก พระพุทธทักษิณมิ่งนมคล และสมเด็จหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เหรียญนวโลหะ 2 หน้า ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปใต้เคารพสักการะอีกทั้งบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้พหุวัฒนธรรมในพื้นที่อีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส