นักรบต่อสู้อากาศยานมอบทุนการศึกษาบุตรธิดา

น.อ.ศรยุทธ พุ่มสุวรรณ์ ผู้บังคับการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา บุตร-ธิดา ของข้าราชการในสังกัด ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

 


น.อ.ศรยุทธ พุ่มสุวรรณ์ กล่าวว่าศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งฯ ได้ตระ หนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษาของบุตรข้าราชการในสังกัด ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้ปกครองที่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของ บุตร – ธิดา จึงได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำปี 2563 ขึ้น

จากทุนการศึกษาที่หน่วยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้านต่างๆ ซึ่งในปีนี้นักเรียนจะได้รับเงินทุนการศึกษาอย่างเหมาะสมกับสภาพการศึกษาในปัจจุบัน และต้องขอขอบคุณเจ้าของทุนการ ศึกษาทุกท่านที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ของศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ไว้ ณ โอกาสเดียวกันนี้ด้วย


และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุน การศึษา ตลอดจนผู้ปกครองที่จะได้นำเงินทุนกาศึษานี้ ไปใช้จ่ายให้เกิดประ โยชน์ต่อการศึกษาอย่างแท้จริง และขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึษาทุกคน จงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นนักเรียนที่ดีของครูอาจารย์ และลูกที่ดีของบิดามารดามีพลานามัยที่ สมบูรณ์ แข็งแรง และมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่ดี เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323