ฉะเชิงเทรา-จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่สืบไป

ฉะเชิงเทรา-จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่สืบไป

 


วันนี้ (3 มีนาคม 63) ที่โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายโชคชัย  แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสุรัสวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  จาก 11 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน


นางสาวฉัตรประอร  นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า งาน “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่ ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจ ของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก เชิดชูอัตตลักษณ์ คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดกระแสความนิยม การแต่งกายผ้าไทย แก่ประชาชนทั่วประเทศ

โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทย ให้คงคู่ อยู่ในแผ่นดินสืบไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นอีกด้วย
สำหรับพิธีลงนามประสานความร่วมมือโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์   ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่าง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, กรมการพัฒนาชุมชน, นายกสมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น  28 หน่วยงาน