Latest Post

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ “ชุดหนุมานชาญกำแหง” แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง นครศรีธรรมราช-เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป เก่ง กล้า ท้าโชว์ ครั้งที่ 4 ( Nakhonsi City Contest )

หลักสูตร สสสส.12 สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีสาธารณะเสวนา“สันติภาพเชิงสร้างสรรค์ สัมพันธภาพใหม่ ที่ยั่งยืน”หนุนวิชาการสู่การปฏิบัติจริง

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 (สสสส.12) สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบเวทีสาธารณะภายใต้หัวข้อ “สันติภาพเชิงสร้างสรรค์ สัมพันธภาพใหม่ ที่ยั่งยืน” “Sustainability in Inventive Peace and Brand-New Relationships” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง และการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอด 9 เดือนสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมมิติซึ่งมีผลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สัมพันธภาพใหม่ของการพัฒนาคน เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นเป็นการเสวนานำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร สสสส.12 “เสียงสะท้อนจากผู้คน งานและการเดินทาง สู่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพอย่างยั้งยืน” โดยผู้แทนนักศึกษา 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มการเมือง 1,2 กลุ่มภาคใต้ กลุ่มสิ่งแวดล้อม และกลุ่มพหุวัฒนธรรม

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของกลุ่มนักศึกษาที่ได้ถอดบทเรียนจากงานวิชาการทั้ง 5 เรื่อง ซึ่งการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบเวทีสาธารณะครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยจัดทั้งในรูปแบบ Onsite ที่ห้องออดิทอเรียม ศูนย์การประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ และ Online ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า นักวิชาการด้านสันติวิธี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *