“อลงกรณ์ พลบุตร” นำคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะระบบ Smart Bucket

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะระบบ Smart Bucket (Agrowlab) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Hanmo Japan, มหาวิทยาลัย Chiba , Nekko-ya Japan และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

 

เมือวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะระบบ Smart Bucket (Agrowlab) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Hanmo Japan, มหาวิทยาลัย Chiba , Nekko-ya Japan และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยมี โดยมี ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์ AIC กาญจนบุรี รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ให้การต้อนรับ

โดยมีเป้าหมายในการเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เป็นต้นแบบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ต่อไป
โดยโรงเรือนดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องจากศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยและฝึกอบรมด้านการปลูกพืชในอาคารฯ มีเป้าหมายในการยกระดับกระบวนการผลิตพืชมูลค่าสูง โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตร วิศวกรรม และ IOT เพื่อใช้ในโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียม หรือ PFAL (Plant Factory with Artificial Light) ที่ริเริ่มพัฒนาโดยศาสตราจารย์โทโยกิ โคซาอิ จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ ในฐานะตัวแทนของอธิการบดีมหาวิทยาลัยชิบะในครั้งนี้ด้วย แนวคิดและเทคโนโลยีนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก และเริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545