ประชุมสภาอบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563

ฉะเชิงเทรา-ประชุมสภาอบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563

 

วันที่ 29 ก.ย. 2563 นายไพรินทร์ หนูมาก ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมสภาอบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ห้า ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อบจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน พ.ศ.2564 จำนวน 52 โครงการ เป็นเงิน 315,553,500 บาท เนื่องจากยังมีความจำเป็นในการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อประโยชน์ของประชาชน


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา