“อานนท์”รับประทานรางวัลธรรมาภิบาล””สิงห์ทอง”กับองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 หลังช่วยเหลือเกษตรกรสร้างอาชีพเสริมรายได้ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

“อานนท์”รับประทานรางวัลธรรมาภิบาล””สิงห์ทอง”กับองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 หลังช่วยเหลือเกษตรกรสร้างอาชีพเสริมรายได้ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันนี้(26 กรกฏาคม 2563) ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายอานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย เข้ารับประทานรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ประจำปี 2563 สาขาผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ภายใต้โครงการยกย่องและสร้างสรรค์บุคคลและนักปกครองที่ดีและเป็นแบบตัวอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ จาก ฯพณฯท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ประธานพิธีเป็นผู้มอบให้ หลังจากที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก “ร.9 ถึง ร.10 สู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร พร้อมกับได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ติดต่อกันมาหลายปีตามสโลแกนที่ว่า “พร้อมทุกเมื่อ เพื่อชาวเกษตรกร”

สำหรับโล่ “สิงห์ทอง” ได้ประทานโดย “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก” ประทานพระนามย่อ “ญสส” ให้ไว้ประจำโล่รางวัล ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติสืบไป ภายใต้โครงการยกย่องและสรรค์สร้างบุคคลและนักปกครองที่ดีและเป็นแบบอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องบุคคลที่ทำดี คิดดี ปฏิบัติดี และควรค่าแก่การเป็นตัวอย่างที่ดี ให้เกิดความภูมิใจและประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ สร้างผลงานแก่องค์กร ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลดำเนินการองค์กรเป็นที่ศรัทธา และเชื่อมั่นแก่บุคคล และประชาชนในองค์กรนั้นๆ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป

ซึ่งรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ประจำปี 2563 จัดโดย “สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)” ร่วมกับ “มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย” มีบุคคลเข้ารับประทานรางวัลในครั้งนี้จากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ที่มาจาก สมาชิกองค์กรเอกชน สมาคม ชมรม กรรมการบริหารสมัชชา และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศ กว่า 228 องค์กร ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคือ เป็นบุคคลที่เป็นคนดี ได้รับการยอมรับจากสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคมในวงกว้าง เป็นบุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับนโยบาย มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การจัดการที่ดี มีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการบริหารองค์กร