สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การรับคนต่างด้าวเข้าทำงานงานขายของหน้าร้าน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การรับคนต่างด้าวเข้าทำงานงานขายของหน้าร้าน

 

ตามที่กรมการจัดหางานได้ออกประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้านให้นายจ้างและคนต่างด้าวปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ในการรักษาโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และควบคุมการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกับนายจ้างในประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติและความต้องการจ้างคนต่างด้าวที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า

สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้อธิบดีกรมการจัดหางานออกประกาศกำหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้าน ซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีเงื่อนไข ให้คนต่างด้าวทำงานนั้นได้ ก็เฉพาะงานที่มีนายจ้าง และได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) โดยที่งานขายของหน้าร้านกำหนดคุณสมบัตินายจ้างที่จะรับคนต่างด้าวเข้าทำงานจะต้องเป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจที่จดทะเบียนพาณิชย์และได้รับใบทะเบียนพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ หรือในกรณีร้านค้าหรือพาณิชยกิจที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ให้นายจ้างแสดงใบอนุญาต หนังสือรับรอง หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อประกอบพาณิชยกิจ เช่น

ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร หรือใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และนายจ้างต้องรับคนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านตามหลักสัดส่วนสูงสุดไม่เกิน 20 คน ซึ่งพิจารณาจากหลักเกณฑ์การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลในรอบปีภาษีที่ผ่านมา ที่กำหนดสัดส่วนการรับคนต่างด้าวได้ตั้งแต่ 1 – 10 คน ตามมูลค่าภาษีเงินได้ที่ได้ชำระแล้ว โดยกรณีที่รอบปีภาษีที่ผ่านมาได้ยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้และได้รับยกเว้นการเรียกเก็บภาษีเงินได้ สามารถรับคนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านได้ 1 คน กรณีที่ชำระภาษีเงินได้ตั้งแต่ 1 – 50,000 บาท สามารถรับคนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านได้ไม่เกิน 3 คน และในกรณีที่ชำระภาษีเงินได้เกินกว่า 50,000 บาท ทุกๆ 50,000 บาท จ้างคนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านเพิ่มได้ 1 คน ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 คน และหากรับคนต่างด้าวเข้าทำงานเกินกว่า 10 คน ให้นำหลักเกณฑ์การจ้างงานมาใช้พิจารณา คือ นายจ้าง ที่มีลูกจ้างคนไทย 30 คน สามารถรับคนต่างด้าวเข้าทำงานเพิ่ม ได้ 1 คน และถ้ามีการจ้างคนไทยเพิ่มทุกๆ 10 คน ให้รับคนต่างด้าวได้ อีก 1 คน ซึ่งรวมทั้ง 2 หลักเกณฑ์แล้วนายจ้าง จะสามารถรับคนต่างเข้าทำงานขายของหน้าร้านได้ไม่เกิน 20 คน

ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะมีความผิดทั้งนายจ้างและคนต่างด้าว โดยเฉพาะคนต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทย หากคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับประเทศ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับ 10,000 – 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำ ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี


จัดหางานจังหวัดตราด กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีที่ใบอนุญาตทำงานยังไม่ได้ระบุสิทธิว่าสามารถทำงานขายของหน้าร้านได้ ขอให้นายจ้างและสถานประกอบการยื่นคำขอเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานขายของหน้าร้านในใบอนุญาตทำงาน ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ทั้งนี้ เมื่อนายทะเบียนออกใบอนุญาตทำงานให้ใหม่หรือทำการสลักหลังรายการแก้ไขในใบอนุญาตทำงานเดิมแล้ว จึงจะมีสิทธิทำงานขายของหน้าร้านได้ นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ได้มีการมอบให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นายจ้างและสถานประกอบการ และคนต่างด้าวในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ซึ่งปัจจุบันมีคนต่างด้าวมายื่นคำขอเพิ่มประเภทงานขายของหน้าร้านแล้วจำนวน 25 คน (นายจ้าง 18 ราย) หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3951-0586 และ 08-8928-2270 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง Inbox Facebook พิมพ์คำว่า “สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด” หรือ https://www.facebook.com/doetrat/