นครนายก-วิทยาลัยเทคนิคนครนายก พบทีมสื่อมวลชนนครนายก เพื่อประสานความสัมพันธ์ สร้างความรักความผูกพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ที่ดีงามต่อกัน 22 กรกฎาคม 2563

นครนายก-วิทยาลัยเทคนิคนครนายก พบทีมสื่อมวลชนนครนายก เพื่อประสานความสัมพันธ์ สร้างความรักความผูกพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ที่ดีงามต่อกัน 22 กรกฎาคม 2563

 

ที่ร้านอาหาร “ครัวครูน้อม / โฮมสเตย์” หน้าวัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายวิรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก พร้อมทีมคณะผู้บริหาร ครู พบปะทีมสื่อมวลขนนครนายก ประกอบด้วย สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ/นักจัดรายการ ใน ทีมงานคนทำข่าว “ สื่อสร้างสรรค์” ทั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

โดยทีมงานผู้บริหารที่เข้มแข็ง และคณะครูทุกแผนกตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้ปลูกฝังระเบียบวินัยและดูแลนักเรียนนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบตามนโยบายของคณะกรรมกาการอาชีวศึกษาด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ที่สามารถคิดประสิ่งประดิษฐ์ในชิ้นงานต่างออกมาเป็นจำนวนมากและส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศและระดับโลก คว้ารางวัลมามากมาย สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ จังหวัดนครนายกและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มาตามลำดับ

ซึ่งผลงานและรางวัลชนะเลิศต่างๆ ล้วนเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกคนที่อยู่ในวงการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง และภายหลังการผ่อนคลายภัยเงียบของเชื้อโรคโควิด19 ทางคณะผู้บริหารฯของวิทยาลัยฯจึงได้จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในทีมงานคนทำข่าว “สร้างสรรค์” ขึ้นดังกล่าว ภายในงานได้มีสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยฯได้มอบของที่ระลึกให้กับสื่อทุกคน “ทีมงานสื่อมวลชนคนทำข่าง”สร้างสรรค์” ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารวิทยาลัเทคนิคนครนายกมา ณ โอกาสนี้


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก