สระบุรี-ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี

สระบุรี-ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงข้าว กข 79 ของนางสมบูลย์ บุญเกิด เกษตรกรอำเภอหนองแค เพื่อติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2563

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร นาแปลงใหญ่ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และติดตามโครงการเกษตรปลอดภัยด้วยระบบน้ำอัจฉริยะของนายสมบัติ เกษสุวรรณ เกษตรกรตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นระบบโรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมสภาพต่าง ๆ ภายในโรงเรือนผลิตเมล่อน นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่แปลงเกษตรของนายอดิศร ใช้ศรีทอง เกษตรกร Young Smart Farmer ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ซึ่งปลูกบัตเตอร์นัทและเมล่อน โดยใช้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะได้ประสบความสำเร็จ

/ดำรงค์ ชื่นจินดา  /รายงาน