แรงงานพะเยา นำเครือข่าย อสร. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด

แรงงานจังหวัดพะเยา นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนบ้านสันช้างหิน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดพะเยา ณ วัดสันช้างหิน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานและจังหวัดพะเยา นำโดย นายกมล เชียงวงค์


ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ให้ความสำคัญกับอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ให้ได้รับบริการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่ตำบล จึงได้กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในลักษณะบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสาธารณะในชุมชน/พื้นที่ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายและเครือข่ายภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครแรงงานกับประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ส่งผลให้การประสานความร่วมมือเพื่อนำบริการด้านแรงงานสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสเดียวกันนี้ นางรภัสสา ยังได้ร่วมปลูกต้นทองอุไร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนบ้านสันช้างหิน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงาน


ได้ร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครแรงงานร่วมกับภาคีในชุมชน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้อาสาสมัครแรงงานเข้ามามีบทบาทในพื้นที่/ชุมชน กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน