อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะลงพื้นที่มอบพันธุ์ไม้ยืนต้นแก่เกษตรกร ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม (Agri-Map) เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะลงพื้นที่มอบพันธุ์ไม้ยืนต้นแก่เกษตรกร ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม (Agri-Map) เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่จังหวัดมุกดาหาร

 


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษา (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) นายเสรี จึงนิจนิรันดร์ ที่ปรึกษาและคณะ เดินทางมาตรวจราชการและเปิดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณแปลงงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาที่ดินของนายประสิทธิ์ จันรอง และนางอุไรวรรณ จันรอง ราษฎร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม (Agri-Map) พื้นที่ 14 ไร่

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4 และนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร และข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร , นายหงส์ ซาลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก , ผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรชาวบ้านโคกกว่า 100 คน ให้การต้อนรับ ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้มอบพันธุ์ไม้ยืนต้นแก่เกษตรกรหลายชนิด เช่น ต้นรวงผึ้ง ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ กันเกรา สัก พลวง พะยูง ยางนา ประดู่ มะค่า สะเดา แคป่า ฯ เพื่อนำไปปลูกตามหัวไร่ปลายนาของตนเองรวมทั้งร่วมได้ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นและหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด และตรวจเยี่ยมพื้นที่งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฯ

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัด “โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” ขึ้นเพื่อเป็นรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีเป้าหมายปลูกไม้ยืนตันจำนวน 1,000,000 ตัน อันเป็นการถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่ท้าทายและชัดเจน โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning) มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลักดันให้ประสบผลสำเร็จ บูรณาการทั้งหน่วยงานภายในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมในการขับเคลื่อนงานนโยบายที่สำคัญ เช่น โครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ด้านการจัดการดินและน้ำ การเพาะกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นของสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อมอบแก่เกษตรกรนำไปปลูกตามหัวไร่ปลายนาที่จะส่งผลถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำ และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ขณะเดียวกัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะได้เดินทางต่อไปที่สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารเพื่อ
ประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนงานนโยบายที่สำคัญแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ต่อไป.

***************************************
เดวิท โชคชัย จว.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777