“เชียงราย”วาระการประชุมศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019และศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย ณ.หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช” (ชมคลิป)

“เชียงราย”วาระการประชุมศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019และศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย ณ.หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช”

 

 

“เมื่อวันที่8กรกฎาคม2563ที่ผ่านมานาย ประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2 นายแพทย์ ศิริศักดิ์ นันทะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

และศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สายเพื่อรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019และปรึกษาหารือแนวทางการปฎิบัติกรณีการอนุญาตให้นักเรียนสหภาพเมียนมาเข้ามาเรียนในสถานศึกษาไทยของนักเรียนผู้ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อหาทางป้องกันแก้ไขและควบคุมโรคให้เป็นไปในทางเดียวกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและหาทางป้องกันแนวทางปฎิบัติต่อผู้ลักลอบหนีเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายในช่วงควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019

โดยทางด้านนาย ประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อม พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2 ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ยังคงใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไปและให้ทุกฝ่ายต้องรักษาวินัยในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคด้วยความไม่ประมาทเพื่อสร้างความปลอดภัยและทำให้ประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมโรคโควิด-2019ในครั้งนี้ต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวเชียงราย