สส.มุกดาหาร ร่วม กรอ.จังหวัด ปักหมุดคำป่าหลายเป็นที่สร้างสนามบินมุกดาหาร

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #สส.มุกดาหาร ร่วม กรอ.จังหวัด ปักหมุดคำป่าหลายเป็นที่สร้างสนามบินมุกดาหาร

 


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ห้องประชุมแก้วกินรีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนจากหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงศุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 1 และนายบุญฐิน ประทุมลี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 2 ร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบสนับสนุนให้พื้นที่บริเวณตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นพื้นที่เหมาะสมในการก่อสร้างสนามบินมุกดาหาร

นายอนุรักษ์ กล่าวว่า พื้นที่ตำบลคำป่าหลาย ดังกล่าวเป็นพื้นที่กันกับที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ใจก้า (Japan International Cooperation Agency : JICA) ได้ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสนามบินมุกดาหาร กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย โดยผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ในตำบลคำป่าหลายมีขนาด 4.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,812.5 ไร่ ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบทางการเกษตร ไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุดได้คะแนนในการประเมินร้อยละ 82.51 ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยด้านต่าง ๆ คือ ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงเขตศูนย์กลางจังหวัดมุกดาหาร ความเหมาะสมทางวิศวกรรม ลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศ สิ่งกีดขวาง เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ การใช้งานห้วงอากาศร่วมกับท่าอากาศยานโดยรอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่และบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ การสร้างท่าอากาศยานดังกล่าวจะเกิดความคุ้มค่า และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้เป็นอย่างดี

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดจะเดินหน้าขับเคลื่อนผลักดันโครงการก่อสร้างสนามบินมุกดาหารให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยเร็ว และจะร่วมทำงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เสนอให้รัฐบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้กรมท่าอากาศยาน ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ซึ่งจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี ต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าสนามบินมุกดาหารจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริหารได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี และจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร นักท่องเที่ยว ตลอดประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านคือ สปป.ลาว อีกด้วย

*****************************************
ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร 092-5259-777