แม่ฮ่องสอน-15มิ.ย.แม่ฮ่องสอนปลดล็อก สายปาร์ตี้เตรียมเฮ เปิดร้านจำหน่ายสุราและนั่งดื่มในร้าน ได้ตามปกติ

แม่ฮ่องสอน-15มิ.ย.แม่ฮ่องสอนปลดล็อก สายปาร์ตี้เตรียมเฮ เปิดร้านจำหน่ายสุราและนั่งดื่มในร้าน ได้ตามปกติ

 

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1211/2563 มีคำสั่งให้ร้านค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม หรือร้านเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุราให้เปิดบริการได้ตามปกติ และสามารถให้ลูกค้าบริโภคสุรา

หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดภายในร้านได้ภายในเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยให้เจ้าของกิจการ หรือผู้จัดการสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป


ด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVD-19) ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และ สอดคล้องกับข้อกำหนด ออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน


ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจและให้คำแนะนำ หรือตักเตือนห้ามปรามได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือเป็นอันตรายต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้เสนอผู้มีอำนาจตาม กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการเฉพาะราย

ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401