ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ “น้อง Give & Take สุขใจ ให้และรับ” ติดตั้งเทคโนโลยีจดจำใบหน้าบุคคลสำหรับปลดล็อกตู้อัตโนมัติ

ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ “น้อง Give & Take สุขใจ ให้และรับ” ติดตั้งเทคโนโลยีจดจำใบหน้าบุคคลสำหรับปลดล็อกตู้อัตโนมัติ

 


วันนี้ (วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563) เวลา 15.00 น. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมตู้ปันสุขกองทัพอากาศ ซึ่งติดตั้งบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ


ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ มีชื่อเรียกว่า “น้อง Give & Take สุขใจ ให้และรับ” เป็นผลงานในโครงการสร้างนวัตกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของกองทัพอากาศ สืบเนื่องจากการตั้งตู้ปันสุขแบบต่างๆ ที่ผ่านมานั้น เกิดประเด็นเรื่องการนำของออกไปเกินความต้องการของตน การหยิบของมีการสัมผัสสิ่งของและบุคคลมากเกินความจำเป็น อาจทำให้เกิดการปนเปื้อน และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆได้


พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงได้สั่งการให้ พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดำเนินการสร้างตู้ปันสุขอัตโนมัติขึ้น กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จึงพิจารณาใช้หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์ ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ทำการสร้างซอฟท์แวร์ และเขียนคำสั่งในโปรแกรมการตรวจจับภาพซ้ำในกล้องอัตโนมัติ โดยใช้เป็นนวัตกรรม Face D-Tech: AI face Tracking เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ในการวิเคราะห์และประมวลผลสำหรับการจดจำใบหน้าบุคคลที่อุปกรณ์ตรวจพบลงในฐานข้อมูลอัตโนมัติ ใช้ในการตรวจจับและทำการปลดล็อกตู้


หลักการทำงานของตู้ปันสุขกองทัพอากาศ ไม่มีอะไรซับซ้อน ผู้มาบริจาคของหรือผู้ต้องการของ เพียงยืนข้างหน้าตู้ จากนั้นกล้องอัตโนมัติจะจับโฟกัสที่ใบหน้า ถ้าหากผู้ที่ยืนหน้าตู้ ไม่ถูกบันทึกหน้าซ้ำ ภายใน 48 ชั่วโมง ระบบจะเริ่มทำงาน โดยปลดล็อกช่องใส่ของ ซึ่งมีทั้งหมด 23 ช่อง จากนั้นบุคคลสามารถเลือกเปิดตู้ 1 ช่อง เพื่อหยิบของที่ต้องการหรือใส่ของที่นำมาบริจาค ส่วนช่องอื่นๆ จะล็อกอัตโนมัติภายในเวลาที่กำหนด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้หรือผู้รับสามารถปิดประตูช่องได้เอง


กองทัพอากาศได้นำเสนอตู้ปันสุขกองทัพอากาศต้นแบบ ซึ่งออกแบบและสร้างโดยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ผนวกความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก สวทช. ด้วยมีความตั้งใจและมุ่งหวังให้สังคมไทยรู้จักการให้และการรับ อย่างเป็นระเบียบและเป็นระบบ ตู้ปันสุขกองทัพอากาศนี้ สามารถทำให้การให้และการรับ ในความปรารถนาดีของคนไทยทุกคน ได้แพร่กระจายสู่สังคมไทยได้อย่างทั่วถึง ถือเป็นแบบอย่างที่ดี เป็น New Normal ของสังคมยุคใหม่ ที่เป็นสังคมแห่งความมีน้ำใจแห่งอนาคตได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม