ศรชล.จังหวัดตราด บูรณาการตรวจสอบเรือขนส่งสินค้าชายแดนป้องกัน โควิด 19

ศรชล.จังหวัดตราด บูรณาการตรวจสอบเรือขนส่งสินค้าชายแดนป้องกัน โควิด 19

 


เมื่อ 4 มิ.ย.63 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จังหวัดตราด) โดย นาวาเอก นฤพนธ์ วิไลธัญญา รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดตราด และ นาวาเอก เสกสรรค์ สุขศรี หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด (ศคท.จังหวัดตราด) บูรณาการร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้านหาดเล็ก ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเรือขนส่งสิน ค้าชายแดน ที่นำเข้าและส่งออกสินค้ามาจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเรือใน อ.คลอง ใหญ่ จ.ตราด


พร้อมตรวจลูกเรือ เพื่อคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 3 ลำ เป็นเรือสัญชาติกัมพูชาทั้งหมด ณ ท่าเรือ ส.กฤตราวัณ อ.คลอง ใหญ่ จ.ตราด 1) ชื่อเรือ KLS2.0520 ลูกเรือสัญชาติไทย 1 คน สัญชาติกัมพูชา 2 คน 2)เรือ KK2.0171 ลูกเรือสัญชาติไทย 1 คน สัญชาติกัมพูชา 4 คน 3) เรือ KK2.01698 ลูกเรือ สัญชาติกัมพูชา 5 คน

และตรวจเรือขนส่งสินค้า (สุกร) ออกนอกราชอาณาจักร ที่ท่าเทียบเรือชลาลัย ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จำนวน 1 ลำ เป็นเรือสัญชาติกัมพูชา ชื่อเรือ KK2.0179 มีลูกเรือสัญชาติกัมพูชา 4 คน เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบนำสินค้าจากต่างประเทศและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบ ร้อย เรือทั้ง 4 ลำ มีเอกสารของคนประจำเรือถูกต้อง มีใบรับรองการตรวจร่างกายผลปกติ และไม่พบผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสฯ


ภาพ/ข่าว กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645