กรมป่าไม้ รวมพลังปลูกป๋า ตาม”โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว”

กรมป่าไม้ รวมพลังปลูกป๋า ตาม”โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว”

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2563) ที่บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ตำบลตาดรินทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8(นครราชสีมา) นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี มะลิทอง ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้ นายอนุชา แก้วหย่อง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ประสาน ความร่วมมือกับจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว ภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง จำนวน 1,000 ต้น ตามนโยบายรัฐบาล

“โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว” เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่า เนื้อที่รวม 500 ไร่ให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของต้นน้ำลำปะทาว โดยได้รับเกียรติจากนายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และนมัสการพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดสุขโต(ภูหลง)และคณะสงฆ ผู้นำชุมชนและมวลชนประมาณ 300 คน โดยหลังจากภารกิจการปลูกต้นไม้ในวันนี้แล้วจะร่วมมือกันฟื้นฟูสภาพป่าเนื้อที่ 500 ไร่ต่อเนื่องให้แล้วเสร็จในฤดูฝนนี้ พร้อมทั้งเตรียมการถอดบทเรียนป้องกันมิให้เกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ขึ้นอีกให้จงได้


นายภูษิต กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เพื่อให้มีต้นไม้ยืนต้นในประเทศเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกป่าและปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเอง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการปลูกต้นไม้มีค่าซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในอนาคตและเป็นสมบัติให้กับครอบครัวได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเจตนารมณ์สำคัญ คือ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนและที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้.