กองทัพอากาศ จัดโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-๑๙ ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) (ชมคลิป)

กองทัพอากาศ จัดโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-๑๙ ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE)

 

 

ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจการที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ชั่วโมงฝึกบินของเครื่องบิน C-130 ช่วยลำเลียงสินค้าเกษตรจากจังหวัดพะเยา แลกเปลี่ยนกับ สินค้าประมงจังหวัดพังงา


สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องและต่อยอดจากการที่กองทัพอากาศได้เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเครือข่ายเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการทัพฟ้าช่วยชาวนา และโครงการขนข้าวชาวนาเปลี่ยนปลาชาวเล เป็นต้น โดยในครั้งนี้เป็นการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแต่มีข้อจำกัดในการหาตลาด ระบายสินค้า และมีความต้องการแบ่งปันความช่วยเหลือไปสู่กลุ่มเครือข่ายใหม่ จึงก่อเกิดเป็นความร่วมมือภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม”


สำหรับระยะแรกดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรของจังหวัดพะเยาและจังหวัดพังงา ซึ่งทั้งสองจังหวัดมีการตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ และมะม่วง ของจังหวัดพะเยา แลกเปลี่ยนกับ สินค้าแปรรูปประมงพื้นบ้าน และมังคุด ของจังหวัดพังงา


โดยกองทัพอากาศเข้าไปช่วยเชื่อมโยงด้านการขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็นโครงการนำร่อง โดยใช้ชั่วโมงฝึกบินของเครื่องบิน C-130 ซึ่งนักบินต้องทำการฝึกบินอยู่แล้ว มาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดต่อทุกฝ่าย คือนักบินของกองทัพอากาศก็จะได้ทำการฝึกบินลำเลียงในสภาวะจริงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และประชาชนก็จะได้รับความช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-๑๙ ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงกลาโหมในการช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังนับเป็นโครงการนำร่อง และเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคส่วนอื่นๆ นำไปขยายผลหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลได้ต่อไป


ทั้งนี้ พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ รับสินค้าเกษตรของจังหวัดพะเยา จากสนามบินเชียงราย เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓


และกองทัพอากาศจะลำเลียงสินค้าดังกล่าวไปส่งมอบและแลกเปลี่ยนกับสินค้าประมงพื้นบ้านแปรรูปและมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา ณ สนามบินภูเก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธี

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม