สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธุ์มะเขือ 20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19

สงขลา-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบพันธุ์มะเขือ 20,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19

 

วันที่ 19 พ.ค. 63 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดมอบพันธุ์มะเขือ จำนวน 20,000 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 19 อำเภอ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 นำไปเพาะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปี 2563 เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดสอบและเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร รวมถึงส่งเสริมและฝึกอาชีพการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรภายใต้ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 40 ศูนย์ ซึ่งกำกับดูแลโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทั้ง 6 แห่ง ในส่วนของภาคใต้ มี จำนวน 8 ศูนย์ปฏิบัติการ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา) ศูนย์ขยายพันธุ์พืช จำนวน 2 ศูนย์ (จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 3 ศูนย์ ( จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดยะลา) จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ หรือมีปัญหาด้านการเกษตร เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ยังศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตรดัง

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา