“ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งทหารกองประจำการกลับภูมิลำเนา” (ชมคลิป)

“ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งทหารกองประจำการกลับภูมิลำเนา”

 

 

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ซึ่งได้รับราชการมาครบตามระยะเวลาที่กำหนดและต้องปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ กลับภูมิลำเนา โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ร่วมพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

โดยในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้ มีทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ซึ่งรับราชการมาครบระยะเวลาที่กำหนด และต้องปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๔๑ คน ในจำนวนนี้มีทหารที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน ๑๖๕ คน กองทัพอากาศจึงจัดรถโดยสารจากกรมขนส่งทหารอากาศ รับ-ส่งทหารกองประจำการเหล่านี้กลับภูมิลำเนา โดยแบ่งเป็น ๕ เส้นทาง ได้แก่ ๑) สระบุรี นครราชสีมา ๒) ชัยภูมิ มหาสารคาม ๓) สุรินทร์ ศรีสะเกษ ๔) บุรีรัมย์ ๕) สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี

นอกจากนี้ยังได้จัดถุงบรรเทาทุกข์ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้แก่ทหารกองประจำการทุกคน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วย

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการที่เข้าร่วมพิธีว่า “ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการในกองทัพอากาศ จนครบวาระปลดประจำการ พ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการไปเป็นทหารกองหนุน นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี ที่ทุกคนได้รับการฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ รวมทั้งดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ แม้ว่าทุกคนจะปลดประจำการไปแล้ว แต่ภาระหน้าที่ของทุกคนจะต้องเป็นทหารกองหนุน โดยพร้อมที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติในยามที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน และขอให้ทุกคนจงนำเอาสิ่งที่ดีที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว อีกทั้งขอให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไป”

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม