Latest Post

พิธีเปิดงาน OTOP ศรีวิชัย อย่างยิ่งใหญ่เป็นทางการ พิธีเปิดงานยิ่งใหญ่อลังการงานเทศการอาหารพื้นถิ่นพัทลุง เขา ป่า นา เล ภายใต้โครงกาาท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นพัทลุง