ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประชุมติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ

Read more

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ไปยัง กทม.และอำเภอทั้ง 11 อำเภอ

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าราช

Read more