“ทอ.จัดเครื่องบินขนส่งข้าวชาวนาเปลี่ยนปลาชาวเล” (ชมคลิป)

“ทอ.จัดเครื่องบินขนส่งข้าวชาวนาเปลี่ยนปลาชาวเล”

 

วันนี้ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓) พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้กองบิน ๖ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ หรือ C-130 ตามโครงการนำร่อง ทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ขนข้าวชาวนา เปลี่ยนปลาชาวเล โดยใช้เส้นทางดอนเมือง – กองบิน ๒๑ – สนามบินภูเก็ต – กองบิน ๒๑ – ดอนเมือง ใช้เวลาเดินทางในอากาศรวม ๗ ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาจอดเพื่อขนข้าวหรือปลาขึ้นลงจากเครื่องบิน) เพื่อเร่งขนส่งข้าวหอมมะลิไปส่งให้ชาวเลหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ตโดยเร็ว และนำปลาแห้ง ปลาเค็มกลับส่งให้กับชาวยโสธร โดยมี พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะทำงานโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ขนข้าวชาวนา เปลี่ยนปลาชาวเล ร่วมเดินทางด้วย


กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบิน C-130 ซึ่งมีขีดความสามารถในการบรรทุกได้ ๑๒ ตัน หรือ ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ออกเดินทางออกจากดอนเมืองพร้อมกระเป๋ายังชีพจากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จำนวน ๓๐๐ ชุด น้ำหนักรวม ๒.๕ ตัน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวเกาะยาว ไปรับข้าวหอมมะลิของสมาคมชาวยโสธร จำนวน ๙ ตันจากกองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี แล้วบินขนส่งไปยังสนามบินภูเก็ตเพื่อส่งให้มูลนิธิชุมชนไทนำส่งชาวเลหาดราไวย์ พร้อมส่งกระเป๋ายังชีพจากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ให้ทัพเรือภาคที่ ๓ นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนชาวเกาะยาว จังหวัดพังงา จากนั้นจึงลำเลียงปลาแห้ง ปลาเค็มน้ำหนัก ๑.๕ ตัน พร้อมสัปปะรดภูงา จำนวน ๓.๒ ตัน บินขนส่งไปยังกองบิน ๒๑ เพื่อนำปลาเค็ม ปลาแห้งส่งให้สมาคมชาวยโสธร และให้กองบิน ๒๑ นำสัปปะรดไปช่วยจำหน่าย ก่อนเติมเชื้อเพลิงและเดินทางกลับดอนเมือง ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด


โครงการนำร่อง ทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ขนข้าวชาวนา เปลี่ยนปลาชาวเล ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร อุบลราชธานี ภูเก็ต และพังงา หัวหน้าส่วนราชการของแต่ละจังหวัด และองค์กรท้องถิ่น ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผ่านการขนส่งโดยกองทัพอากาศในโครงการเดียวกัน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์เครื่องบิน C-130 ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ในการขนส่งแลกเปลี่ยนอาหารระหว่างชาวยโสธรและชาวเล พร้อมขนส่งกระเป๋ายังชีพจากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ไปมอบให้ประชาชนชาวเกาะยาวที่ได้รับความเดือดร้อน และขนส่งสัปปะรดภูงาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายไปพร้อมกับปลาเค็ม ปลาแห้งไปยังกองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนความงดงามจากความเอื้ออาทรและน้ำใจของคนไทยที่แสดงออกผ่านโครงการดังกล่าว โดยการแลกข้าวหอมมะลิจำนวน ๗ ตันกับปลาเค็ม ปลาแห้ง จำนวน ๑.๕ ตัน พร้อมบริจาคข้าวหอมมะลิ จำนวน ๒ ตัน ให้กับชาวเล

กองทัพอากาศได้จัดทำโครงการนำร่องนี้ เพื่อจุดประกายและเป็นตัวอย่างในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน เมือง หรือประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ องค์กร และชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จะสร้างให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติต่อไป

ทั้งนี้ ด้วยพระกรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ที่ได้ทรงริเริ่มทดลองการคมนาคมทางอากาศ เมื่อ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา จนทำให้กิจการบินมีความเจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตามพระราชดำรัสที่ว่า “กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะกันมิให้สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ ทั้งเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ”

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม