ชุมพร – #เราไม่ทิ้งกัน!!! สมาคมชาวจังหวัดชุมพรร่วมกับมูลนิธิกตัญญูคืนสู่เหย้าชาวจังหวัดชุมพรมอบเงิน 79,999 บาท

ชุมพร – #เราไม่ทิ้งกัน!!! สมาคมชาวจังหวัดชุมพรร่วมกับมูลนิธิกตัญญูคืนสู่เหย้าชาวจังหวัดชุมพรมอบเงิน 79,999 บาท

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่(COVID – 19 )ที่ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน ทำให้โรงพยาบาลและทีมแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการฟุ้งกระจายของไวรัสดังกล่าว นั้น สมาคมชาวจังหวัดชุมพรร่วมกับมูลนิธิกตัญญูคืนสู่เหย้าชาวจังหวัดชุมพร สำรวจความต้องการของโรงพยาบาลในจังหวัดที่ต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมาก นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร และประธานมูลนิธิกตัญญูคืนสู่เหย้าชาวจังหวัดชุมพร (พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์) มอบหมายให้ผม (ลือชัย มณีศรี) ดำเนินการขอรับบริจาคเงินจากบุคคลทั่วไป เพื่อนำมาสมทบกับเงินของสมาคมและมูลนิธิ เพื่อรวบรวมแล้วมอบให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน เช่นชุดหมี Mask N 95 น้ำยาล้างมือ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผมได้เสนอให้ใช้เงินของสมาคมและมูลนิธิรวม 10,000 บาท เป็นเงินเริ่มต้น โดยไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นแย้ง ผมจึงขอแจ้งชื่อและจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีรวมเป็นเงินจำนวน 79,999บาท


วันที่ 20 เมษานย 2563 พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร และประธานมูลนิธิกตัญญูคืนสู่เหย้าชาวจังหวัดชุมพร มอบหมายให้คุณเบญจวรรณ นครพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นตัวแทนของพลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร และประธานมูลนิธิกตัญญูคืนสู่เหย้าชาวจังหวัดชุมพร ทำการมอบเงินจำนวน 79,999 บาท ให้แก่นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เพื่อนำไปจัดชื้ออุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการของสมาคมชาวจังหวัดชุมพรเป็นผู้รวบรวมและประสานงาน


การรับบริจาคเงินเพื่อ จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตามที่นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร และประธานมูลนิธิกตัญญูคืนสู่เหย้าชาวจังหวัดชุมพร (พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์) มอบหมายให้ผมดำเนินการขอรับบริจาคเงินจากบุคคลทั่วไป เพื่อนำมาสมทบกับเงินของสมาคมและมูลนิธิ เพื่อรวบรวมแล้วมอบให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน เช่นชุดหมี Mask N 95 น้ำยาล้างมือ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผมได้เสนอให้ใช้เงินของสมาคมและมูลนิธิรวม 10,000 บาท เป็นเงินเริ่มต้น โดยไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นแย้ง ผมจึงขอแจ้งชื่อและจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผมมี ดังนี้ 1 สมาคมชาวจังหวัดชุมพร จำนวน 5,000 บาท 2 มูลนิธิกตัญญูคืนสู่เหย้าชาวจังหวัดชุมพร จำนวน 5,000 บาท 3 พันเอกสุบิน นิสภา จำนวน 500 บาท (เพื่อน รร.ศภ.) 4 คุณเชาวลิต ฤทธิช่วย จำนวน 500 บาท (คนพัทลุง เพื่อน รร.ป่าไม้) 5 คุณพุธทรัพย์ มณีศรี จำนวน 500 บาท 6 คุณสายพิณ มณีศรี จำนวน 500 บาท 7 คุณนงนาถ กมลาศน์ ณ อยุธยา จำนวน 1,111 บาท 8 คุณมโน พรหมสวัสดิ์ จำนวน 1,000 บาท 9 พันตำรวจโทพิมล คงทอง จำนวน 500 บาท 10 คุณไชยวิทย์ เรียบร้อย จำนวน 500 บาท (เพื่อน รร.ศภ.)

11 คุณสมชาติ เจริญวิลาศพงษ์ จำนวน 500 บาท (เพื่อน รร.ศภ.มศ.5) 12 คุณนิยม เผือกนาโพธิ์ จำนวน 500 บาท 13 คุณจะเด็จ รัตนเวชชาพัฒน์ จำนวน 500 บาท (เพื่อน รร.ศภ.) 14 ดร.สุดคนึง สุนทรวรคุณ จำนวน 1,000 บาท 15 คุณมาลัย สุดเฉลียว จำนวน 5,000 บาท16 คุณยงยุทธ เพ็ชร์สุวรรณ จำนวน 5,000 บาท 17 คุณอาทิตย์ สินธพานนท์ จำนวน 2,000 บาท 18 คุณชีวพัฒน์ เกื้อฉิม จำนวน 1,000 บาท 19 คุณอมฤต สุวรรณเศวต จำนวน 2,000 บาท (เพื่อน รร.ศภ.)20 คุณสพล แสงสุริยะ จำนวน 2,000 บาท (เพื่อน รร.ศภ.) 21 คุณสัมพันธ์ ฤทธิธาร จำนวน 1,000 บาท (เพื่อน รร.ศภ.) 22 พันเอกนพสิทธิ์ คงชินศาสตร์ธิติ จำนวน 1,026 บาท 23 คุณโกสินธ์ จินาอ่อน จำนวน 999 บาท 24 คุณชอบ รสมาลา จำนวน 1,000 บาท 25 คุณภักดี สุวรรณนิตย์ จำนวน 500 บาท (เพื่อน รร.ศภ.) 26 คุณวิชา โอชิตพงษ์ จำนวน 1,000 บาท 27 คุณเยื้อ วรรณบวร จำนวน 500 บาท (คนตรัง เพื่อน รร.ป่าไม้) 28 คุณนิศา ปลิโพธ จำนวน 500 บาท (เพื่อน รร.ศภ.มศ.5) 29 คุณโสภา คณาวุฒิ จำนวน 1,000 บาท 30 คุณจุรีรัตน์ พรหมหาญ จำนวน 500 บาท

31 คุณประสิทธิ์ จีระประเสริฐ จำนวน 500 บาท (เพื่อน รร.ศภ.) 32 คุณสมบูรณ์ ทวีสิน จำนวน 500 บาท (เพื่อน รร.ศภ.) 33 พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ จำนวน 2,000 บาท 34 ดร.สุขุม พิทักษ์รัตน์ จำนวน 1,000 บาท (เพื่อน รร.ศภ.) 35 คุณนิยม ชีวีวัฒน์ จำนวน 1,000 บาท (คนสุพรรณ เพื่อน รร.ป่าไม้) 36 คุณอาภรณ์ พัฒนาไพบูลย์ จำนวน 500 บาท (เพื่อน รร.ศภ.มศ.5) 37 คุณเสมอ แสงอรุณ จำนวน 3,000 บาท 38 คุณพัฒนา นนทแก้ว จำนวน 500 บาท 39 คุณวิชิต ดิลกวิลาศ จำนวน 2,000 บาท 40 คุณจุฑารัตน์ มณีศรี จำนวน 500 บาท 41 คุณเจียม กุวังคดิลก จำนวน 500 บาท 42 คุณสุดจิตร์ ธีระพันธุ์ จำนวน 1,000 บาท (เพื่อน รร.ศภ.) 43 คุณศรีสุดา รุกเขต จำนวน 500 บาท (เพื่อน รร.ศภ.มศ.5) 44 คุณทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร จำนวน 1,000 บาท 45 คุณกานดา ชีวีวัฒน์ จำนวน 1,000 บาท 46 ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ จำนวน 1,000 บาท 47 คุณพงษ์ศักดิ์ คล้ายทับทิม จำนวน 10,000 บาท 48 คุณอมร ไชยยงค์ จำนวน 2,000 บาท 49 คุณศักดิ์สม จามรมาน จำนวน 3,000 บาท 50 คุณนาม ยิ้มแย้ม จำนวน 5,000 บาท 51 คุณลือชัย มณีศรี จำนวน 863 บาท 52 คุณปรีดา เยี่ยมสวัสดิ์ จำนวน 1,000 บาท รวมยอดทั้งสิ้น 80,999 บาท
ขอบุญบารมีเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพที่ดี และปลอดภัยจากโควิด 19 กันทุกคน

 

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514