138 ปี ศาลยุติธรรม มุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันต้นแบบของความยุติธรรมในสังคมเน้นจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมผ่านทางออนไลน์ ลดความเสี่ยงช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

138 ปี ศาลยุติธรรม มุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันต้นแบบของความยุติธรรมในสังคมเน้นจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมผ่านทางออนไลน์ ลดความเสี่ยงช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

 

วันที่ 21 เมษายน ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของกระบวนการยุติธรรมไทย ซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบ 138 ปี “วันสถาปนาศาลยุติธรรม”โดยศาลยุติธรรม เป็นสถาบันต้นแบบที่อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ใช้อำนาจตุลาการ 1 ใน 3 อำนาจอธิปไตย สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุข เพื่ออำนวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคให้กับประชาชน โดยมี“นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาคนที่ 45 เป็นประมุขสูงสุด ในการใช้อำนาจตุลาการทำหน้าที่จัดวางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยได้วางนโยบายมี 5 ข้อ ที่ต้องเร่งดำเนินการคือ 1.ยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานผู้ต้องหาและจำเลย คำนึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและความสงบสุขของสังคม 2.ยกระดับมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีให้ความยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ 3.นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพิจารณาและการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริหารงานบุคคล ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างจริยธรรม ระบบอาวุโส และความรู้ความสามารถ และ 5.สนับสนุนบทบาทศาลในการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อภาระแก่สังคมและประชาชน


สำหรับการจัดกิจกรรมครบรอบ 138 ปี วันสถาปนาศาลยุติธรรม ในปีนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 จึงได้มีการจัดกิจกรรมที่เน้นรูปแบบผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมคณะ เป็นผู้แทนถวายปิ่นโตภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และกราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันศาลยุติธรรม โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เพจสื่อศาลเพื่อให้ประชาชนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมได้ร่วมรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา รวมทั้งกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งสำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรมและแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา นอกจากนี้สำนักงานศาลยุติธรรมยังจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 138 ปี ระหว่างวันที่ 21– 24 เมษายน 2563 โดยวิธีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ( Streaming ) อีกด้วย


และเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 138 ปี ทางด้านศาลแพ่งมีนบุรี ได้นำร่องศาลดิจิตอล ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) กับบริษัทเน็ค ทู สเต็ปส์ จำกัด ในการร่วมมือทดลองและพัฒนาโปรแกรม nextTWO เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของศาลแพ่งมีนบุรี รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคดีผ่านระบบออนไลน์ โดยจะเริ่มจากโครงการทดลองไต่สวนคดีจัดการมรดกออนไลน์ของศาลแพ่งมีนบุรี เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน ไม่ต้องเดินทางมาศาล ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้อีกด้วย สำหรับคู่ความที่ต้องการใช้บริการไต่สวนคดีจัดการมรดกออนไลน์สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการนัดไต่สวนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม nextTWO โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด คาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการนี้ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563”

นับจากวันแรกที่ศาลยุติธรรมถูกสถาปนาขึ้น จนครบรอบ 138 ปี ในวันนี้ ไม่ว่าบริบทของสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร แต่ศาลยุติธรรมยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อ “การยึดมั่นในหลักนิติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี ให้สังคมได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคอย่างแท้จริง”