ลำพูน-ประชุม Video Conference เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563

ลำพูน-ประชุม Video Conference เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563

 

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63. ระหว่างเวลา 10:00 น. – 12:30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด , นายอำเภอ/ผู้แทนฯ , หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนฯ , รัฐวิสาหกิจ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ หรือ นปถ. เพื่อกำหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

การประชุมในครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นแกนกลางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการวางแนวทางเชิงปฏิบัติที่เข้มข้นมากขึ้น ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2564 – 2569 พร้อมกำหนดแผนการดำเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อย ร้อยละ 50 ในระหว่าง พ.ศ. 2564 -2573 ตามปฏิญญาสตอกโฮล์ม

รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 ที่มุ่งเสริมสร้างการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ และการลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจังต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักการดำเนินงานในระดับพื้นที่..


_______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน