พัทยา ภัยแล้งรุกเกาะช้างพัทยาทัพเรือสนับ สนุนเรือบรรทุกน้ำจืดช่วยเหลือด่วน

พัทยา ภัยแล้งรุกเกาะช้างพัทยาทัพเรือสนับ สนุนเรือบรรทุกน้ำจืดช่วยเหลือด่วน

 


วันนี้ 13 มี.ค.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนร่วมให้การต้อนรับนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสมาตรวจพื้นที่และเยี่ยมผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และในโอกาสเดียวกันนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดเรือหลวงทองแก้ว ส่งน้ำจืดให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่เกาะล้าน จำนวน 200 ตัน หรือประมาณ 200,000 ลิตร

โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยารับมอบน้ำและแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน ณ บริเวณท่าเรือหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า ตามที่ทราบดีว่าปัจจุบัน ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะมีระดับความรุนแรงที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งนี้มีปัจจัยมากมายที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขอย่างจริงจังโดยเร็ว กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้มอบนโยบายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่ต่างๆ

จัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและมีประสิท ธิผล ในการนี้ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยการเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ตลอดเวลา ในกรณีปัญหาภัยแล้งที่เกาะล้านนี้ แม้ว่าเมืองพัทยาจะมีมาตรการและความพยา ยามหาทางแก้ไขปัญหาน้ำจืดสำหรับอุปโภค บริโภคมาโดยตลอด แต่ปัญหานี้ยังต้องการเวลาในการแก้ไขปัญหาไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นเมื่อทัพเรือภาคที่ 1 ได้รับการร้องขอจากเมืองพัทยาให้ช่วยดำเนินการจัดส่งน้ำจืด 50 ตัน ในเที่ยวแรก และจัดส่งเพิ่มเติมจนครบ 200 ตัน หรือประมาณ 200,000 ลิตรนั้น จึงได้สั่งการให้จัดเรือหลวงทองแก้ว ดำเนินการตามที่ได้รับการประสานทันที

ทั้งนี้เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกาะล้านได้รับการบรรเทาในโอกาสแรก สมดังนโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือที่มอบหมายให้กองทัพเรือว่า ต้องเป็นทหารของประชาชน หายใจเชื่อมใจและมีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน สู้เพื่อประชาชน ที่ใดมีศัตรูที่ใดที่มีภัยอันตรายที่นั้นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคมเป็นกองทัพเรือที่ประ ชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจและในโอกาสเดียวกันนี้ พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ได้ร่วมงานวันสถาปนากรมที่ดินและร่วมในพิธี โครง การมอบโฉนดที่ดินแก่วัดและ ปลูกต้นไม้มงคล ณ วัดใหม่สำราญ เกาะล้าน อีกด้วย


ภาพ/ข่าว: นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323