จ.เพชรบูรณ์ สัมมนาสร้างเครือข่ายทำงานและเฝ้าระวังป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

จ.เพชรบูรณ์ สัมมนาสร้างเครือข่ายทำงานและเฝ้าระวังป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

 


วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมพีชปุระ รร.โฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการเสวนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.เพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จากปัญหาการค้ามนุษย์จัดเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศ และเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศต่างตื่นตัว ภายใต้การรณรงค์ขององค์กรระหว่างประเทศมากมาย เพื่อให้ทั่วโลกร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยไม่ถือว่าเป็นเพียงกิจกรรมภายในประเทศ แต่ทั่วโลกต้องจับมือกัน เพื่อช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์ และร่วมกันป้องกัน ผู้มีความเสี่ยงจะตกเป็นเหยื่อ ให้รู้เท่าทันเพื่อป้องกันตัวเอง และกระตุ้นทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีส่วนในกระบวนการที่นำไปสู่การค้ามนุษย์ ได้ตระหนักรู้ และเพิ่มความพยายามที่จะจัดการกับปัญหา และกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาที่มีประสิทธิภาพ


การจัดกิจกรรมสัมมนาดังกล่าว ภายใต้โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสู่การปฏิบัติ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงานให้ทราบสถานการณ์และปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พร้อมทั้งร่วมเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อาสาสมัครแรงงานจากตำบลต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ประกอบสถานประกอบการ สื่อมวลชน โดยมีการบรรยาย กลไกภาคประชาชนของกระทรวงแรงงานกับการป้องกันการค้ามนุษย์โดย วิทยากจาก สำนักงานแรงงงานจังหวัด การบรรยายพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551,2562 และปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

โดย อัยการจังหวัด การอภิปราย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.เพชรบูรณ์โดยวิทยากรจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สถานีตำรวจภูธรจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดรวมทั้งการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นตามพื้นที ทั้งนี้ การจัดการสัมมนาหรือการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจนการออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และแรงงานกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ถือว่าเป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์อีกวิธีหนึ่ง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งจะทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมีสถานการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

 

มนสิชา คล้ายแก้ว