สระบุรี-ประกันสังคมสระบุรีจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และประชุมคณะ​อนุกรรมการ

สระบุรี-ประกันสังคมสระบุรีจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และประชุมคณะ​อนุกรรมการ

 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ​เวลา15.30น.​   นายสมภพ​ สมิตะสิรื รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์​ ณ​ ประกันสังคมจังหวัดสระบุรีมีนางสาวนฤมล​ เชื้อบัณฑิต​ ประกันสังคมจังหวัดสระบุรีได้กล่าววัตถุประสงค์และร่วมกดปุ่มเปิด”แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์


สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เร่งปฏิรูปกำลังแรงงาน หรือ workforce Transformation และนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่หน่วยงานราชการดิจิทัลเพื่อประชาชนจึงจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ แทนแฟ้มเอกสารในรูปแบบของกระดาษ ตามแนวคิดในการพัฒนาการให้บริการเต็มศักยภาพและเป็นการลดปริมาณเอกสารในรูปแบบของกระดาษ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการที่สำนักงานประกันสังคมมุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการ

โดยใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษสู่ความทันสมัยบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้การบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า”แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์”นั้นคือ ข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในแฟ้มนายจ้างทั่วประเทศ 926,183 แฟ้มจะถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมทุกคนสามารถเข้าใช้เพื่อให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกรายละเอียด ในการอำนวยความสะดวก

ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐ เพื่อประชาชนได้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หลากกลายช่องทางและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานประกันสังคมจึงได้นำแนวนโยบายดังกล่าวมากำหนดแนวทางในการปรับกระบวนงานการให้บริการ นายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตนให้ถ้วนทั่วหลากหลาย​ จากนั้นได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสระบุรีครั้งที่1ประจำปี2563ต่อไป

/ดำรงค์ ชื่นจินดา  รายงาน