รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปักหมุดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) เร่งสร้างต้นแบบยุวชนสร้างชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปักหมุดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) เร่งสร้างต้นแบบยุวชนสร้างชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

 

วันนี้ (9 มีนาคม 2563) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานการประชุม “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ร่วมกับมหาวิทยาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หอการค้า สภาอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครรินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้นโยบายและชี้แจงถึงความจำเป็นในการปลดล็อคมหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะ 3 จังหวัดในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ได้แก่

ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อผลักดันการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ EECiให้รองรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน BCG Economic Model โดยอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับงบประมาณทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยและโครงการต่างๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

จากนั้น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. ได้ประกาศเจตนารมณ์การสร้างคนผ่านโครงการ“ยุวชนสร้างชาติ” ว่า โครงการสร้างชาตินับเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียนมาเป็นการลงมือทำจริง นำองค์ความรู้ที่เรียนมาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยได้เลือกพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินโครงการนี้

จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนไทยจะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้ความสามารถที่เรียนมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ภายใต้แนวคิด “มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น 7% และสัดส่วนคนจนลดลง 2.5% ต่อปี ระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน 1 ภาคการศึกษา โดยมีประเด็นการพัฒนาคลอบคลุม 4 ด้านได้แก่

1.พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 2.ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข ซึ่งการประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน จาก 9 มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วิทยาลัยชุมชนตราด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ต่อมา รมว.อว. และคณะผู้บริหาร อว. เยี่ยมชมนิทรรศการของนักศึกษาที่นำเสนอผลงานของพื้นที่เป้าหมาย “ยุวชนสร้างชาติ”ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้แก่ 1.โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.คลองเขื่อน และ 2.โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน “การท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำบางปะกงอย่างยั่งยืน” ตลอดจนพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


**************************