นราธิวาส-เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นราธิวาส จัด “มหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์” เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและการกีฬา ให้เด็กและเยาวชน

นราธิวาส-เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นราธิวาส จัด “มหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์” เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและการกีฬา ให้เด็กและเยาวชน

 

ที่หมู่ 13 บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด ”โครงการมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์” (ตาดีกา) ประจำปี 2563 ซึ่ง เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชน มีทักษะทางวิชาการและการกีฬา สามารถนำไปพัฒนาตนเองตามวิถีมุสลิมอย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการคัดเลือกตัวแทนเด็ก และเยาวชนใน ต.กะลุวอเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์ 13 หมู่บ้านใน ตำบลกะลุวอเหนือ โดยมี นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ประชาชน ตลอดจน นักเรียน ประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทั้ง 13 หมู่บ้านเข้าร่วม


สำหรับกิจกรรมในงานมีกิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมภาคกลางคืน ประกอบด้วย การแข่งฟุตบอลชาย การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง การแข่งขันการตอบปัญหาทางศาสนา การประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับ การประกวดเรียงความภาษามลายู การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน การประกวดพรรณนาโวหาร การประกวดบรรยายธรรม การประกวดขับร้องเพลงอนาซีด นอกจากนั้น ยังมี การประกวดการแข่งขันขบวนพาเหรด แห่วัฒนธรรม ชุด มลายูท้องถิ่น อีกด้วย


นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจารีตประเพณี อัตลักษณ์ของชุมชน อันจะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านอิสลามศึกษา การกีฬา จารีตประเพณี โดยการสอดแทรกหลักธรรมคำสอนตามหลักศาสนา ตามที่บทบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของพี่น้องมุสลิมอย่างแท้จริง.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส