ชลบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวสมุทรปราการ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ

ชลบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวสมุทรปราการ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ

 

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รวมพลังผู้พิพากษาสมทบทั่วประเทศ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ณ ห้องประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิป โฮเต็ล พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายประยุทธ ไชยทิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ และผู้พิพากษาศาลสมทบเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (Me. Thomas Davin, Representative of UNCEF THAILAND) บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์และทิศทางกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและการคุ้มครองเด็กระดับนานาชาติในทศวรรษหน้า”


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รวมมพลงผู้พิพากษาสมทบทั่วประเทศกว่า 2,000 คน ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2563 เพื่อทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอแนะ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการบูรณราการกฎหมายต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงกลไกลการทำงานกับน่วยงานภารรัฐและภาคเอกชนในการป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว อีกทั้งเพื่อทราบถึงนโยบายและหลักการในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน


นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว เปิดเผยว่า การประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ได้ดำเนินการจัดการประชุมทุกๆ 2 ปี เพื่อให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลชั้นต้นที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ได้ทราบข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิป โฮเต็ลกรุ๊ป พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จฯทรงเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 7 มีนาคม 2563


สำหรับงานประชุมครั้งนี้ มีการสัมมนาและบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์และทิศทางกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและการคุ้มครองเด็กระดับนานาชาติในทศวรรษหน้า” การเสวนาในหัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนไทยยุคดิจิทัล” นอกจากนี้ ยังจัดการประชุมแบบแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสมการณ์ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมกับการป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม” “แนวทางหรือมาตรการในการลดการกระทำความผิดและการกระทำความผิดซ้ำของเด็กเยาวชน”

และ “ปัญหา ข้อขัดข้อง และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว” ซึ่งความรู้ต่างๆ ที่ได้จากงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของผู้พิพากษาสมทบในการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ซึ่งแต่ละคดีมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และความรู้จากวทิยาการหลายแขนงมาประกอบในการพิจารณา เช่น ความรู้ทางจิตวอทยา ความรู้ทางสังคมศาสตร์ และอื่นๆ เพื่อจัดทำแผนแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนต่อไป


นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645