ลำพูน-ลำพูนชี้แจงถึงสถานกาณ์ต่างๆ ที่สำคัญในพื้นที่ของจังหวัด

ลำพูน-ลำพูนชี้แจงถึงสถานกาณ์ต่างๆ ที่สำคัญในพื้นที่ของจังหวัด

 

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.63. เวลา 13:00 น.-15:00 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน สนง.ประชาสัมพันธ์จ.ลำพูน จัดกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำประเด็นไปเผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด , สื่อมวลชนสาขาโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุหลัก และ วิทยุชุมชน(วช.) , เครือข่ายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อปมช.) ในพื้นที่ จ.ลำพูน ประมาณ 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมฯ

นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์ จ.ลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” จัดขึ้นตามโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ อันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ประสบความสำเร็จ และการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สำคัญๆ ที่ได้ดำเนินการ ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนจะได้รับรู้รับทราบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ลำพูนไปพร้อมกัน

สำหรับประเด็นสำคัญประกอบด้วย เรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์การป้องกันและเฝ้าระวังของไวรัสโคโรนา covid-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน จาก สนง.สาธารณสุข จ.ลำพูน เรือนจำ จ.ลำพูน และ สนง.สังกัดกระทรวงแรงงาน , เรื่องสถานการณ์ความคืบหน้า และการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.ลำพูน และ เรื่องการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางแม่น้ำกวง ซึ่งจะก่อให้เกิดการเน่าเสียของแม่น้ำ พร้อมทั้งแผนปฏิบัติในการพัฒนาลำน้ำแม่ตลอดระยะทาง 27 กิโลเมตรที่ผ่านในพื้นที่ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

โอกาสนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูนได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดทำโดยเหล่ากาชาด จ.ลำพูน และ แม่บ้านมหาดไทย จ.ลำพูน แก่ สนง.สาธารณสุข จ.ลำพูน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ที่ขาดแคลนต่อไป รวมทั้งหน้ากากอนามัยแบบผ้าจาก สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ลำพูนให้กับสื่อมวลชนอีกด้วย..


___________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน