นครสวรรค์-เกษตรจังหวัดนครสวรรค์จัดงานเลิกเผาทั้งอำเภอ เพื่อเธอคนเดียว

นครสวรรค์-เกษตรจังหวัดนครสวรรค์จัดงานเลิกเผาทั้งอำเภอ เพื่อเธอคนเดียว

 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 11.00น. นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดงานเลิกเผาทั้งอำเภอ
เพื่อเธอคนเดียว ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยนายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาหมอกควันปกคลุม จนเกิดมลพิษทางอากาศซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุ


หลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร การเผาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งส่งผลเสียต่อการประกอบอาชีพการเกษตรโดยตรง คือ ทำให้ดินเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการจัดงานเลิกเผาทั้งอำเภอ เพื่อเธอคนเดียว ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยเลือกดำเนินการที่หมู่ 7 บ้านทุ่งสว่างต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้สูง


ซึ่งการจัดงานเลิกเผาทั้งอำเภอ เพื่อเธอคนเดียว เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผา เพื่อสนับสนุนหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การบรรยายการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร


การบรรยายและสาธิตการเพาะเห็ดฟาง ชี้แจงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของอำเภอท่าตะโก การแสดงชุดเลิกเผาทั้งอำเภอ เพื่อเธอคนเดียว สาธิตการไถกลบปอเทือง นิทรรศการปรับปรุงบำรุงดิน เครื่องจักรกลการเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน


กณต ทาทิพย์ รายงาน