ตาก – อบต.แม่ปะ จัดพิธีมอบใบปัญญาบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ และมอบเกียรติบัตรวิทยากรจิตอาสา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.แม่ปะ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตาก – อบต.แม่ปะ จัดพิธีมอบใบปัญญาบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ และมอบเกียรติบัตรวิทยากรจิตอาสา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.แม่ปะ ประจำปีงบประมาณ 2563

 


ณ.บริเวณโรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ อ.แม่สอด นายอรรษิษ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานใน พิธีมอบใบปัญญาบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ และมอบเกียรติบัตรวิทยากรจิตอาสา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.แม่ปะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนาย มานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่

ดังคำที่ว่าสูงวัยอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพเน้นให้ผู้สูงอายุได้กล้าคิดกล้าแสดงออกเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชนพร้อมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความรู้และสร้างแนวทางการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้สามารถปฏิบัติตนดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียนรู้แนวทางในการสร้างทักษะในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในสังคมของผู้สูงอายุชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดไป

///////////////////////////////////////
ภาพและข่าวโดย วรภา พันลุตัน จ.ตาก