ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #จังหวัดมุกดาหาร ซ้อมแผนแบบบูรณาการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ชมคลิป)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #จังหวัดมุกดาหาร ซ้อมแผนแบบบูรณาการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

วันนี้ (5 มี.ค.63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 241 ชั้น 4 ตึกใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการซ้อมแผนแบบบูรณาการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกับนายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนห้างสรรพสินค้า ภาคเอกชน จำนวน 70 คน ร่วมซ้อมแผน สรุปและถอดบทเรียน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมแผนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดต่อเนื่องและพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้งจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน มีผู้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ รวมถึงผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงและโอกาสจะเกิดการระบาดของโรคได้ ดังนั้นต้องมีระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น การผลิตหน้ากากเพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยในภาวะขาดแคลน การสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การซ้อมแผนในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานบทบาทและหน้าที่ในการตอบใต้ภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่ได้มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน เริ่มระบาดในประเทศจีน และแพรไปยังประทศต่างๆ ทั่วโลก จำนวน 76 ประเทศ พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 92,197 คน และพบผู้ป่วยเสียชีวิต 3,129 คน และยังมีแนวโน้มการระบาด ของโรคอย่างต่อเนื่อง จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน มีผู้เดินทางเข้าออกระหว่างประทศ รวมถึงผู้เดินทาง จากประเทศที่มีการระบาดของโรค เข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจำนวนมาก จำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ โดย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จังหวัดมุกดาหารได้มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานศูนย์ และมีการประชุมทุกวัน การดำเนินการตามมาตรการ 6C การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามในทุกอำเภอ และ จัดซ้อมแผนแบบบูรณาการ กรณีโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จังหวัดมุกดาหาร ในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนบทบาทและหน้าที่ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ,การจัดทำแผนเผชิญเหตุ (IAP) และแนวทางปฏิบัติ (SOP) แบบบูรณาการในจังหวัด รองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเกิดการประสานงาน ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัด.

**********************************************
เดวิด มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777