นราธิวาส-จัดพิธีส่งมอบฝายโครงการสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นราธิวาส-จัดพิธีส่งมอบฝายโครงการสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน เป็นประธานเปิด พิธีส่งมอบฝาย โครงการสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บ้านภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โดยมีนายประเสริฐ เผือกสม ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนราธิวาส นายอภัย ชูทอง ผู้จัดการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแว้ง ผู้จัดการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาต่างๆในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ คณะสื่อมวลชน และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมในพิธีเปิดฯ


นายอภัย ชูทอง ผู้จัดการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแว้ง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัฐบาลได้เชิญหน่วยงานเสนอโครงการและกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.กส) จึงได้ดำเนิน โครงการสายธารร่วมใจ สร้างฝ่ายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ


โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างฝายแบบ “ฝายมีชีวิต” กล่าวคือ เป็นฝายชะลอน้ำที่มืวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความทุ่มชื้นให้กับดินและชะลอการไหลของน้ำ รวมทั้งเป็นการเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร เป็นการสร้างรายได้ให้กับลูกค้าธนาคาร และประชาชนในชุมชน อันเป็นการร่วมสนองพระราชปณิธาน”เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ด้วย
สำนักงาน ธ.กส.จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ณ บนภูเขาทอง หมู่ที่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

มีขนาดตัวฝาย กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1 เมตร เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยความร่วมมือสนับสนุนกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 1110 และพลังความสามัคคีของชาวภูเขาทอง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 115,600 บาท โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์จากฝายชะลอน้ำครั้งนี้ เป็นราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ในส่วนของฝายมีชีวิตนั้น จัดอยู่ในประเภทฝายน้ำล้นมีลักษณะเฉพาะ 3 ด้าน คือด้านกายภาพ ด้านวิธีการ ด้านกระบวนการ สำหรับฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติบ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส


และได้สร้างครูฝาย ซึ่งหมายถึงผู้มีความรู้ในการสร้างฝายที่มีชีวิตจำนวน 4 ท่านด้วยกัน ซึ่งถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจ ของชาวบ้านในพื้นที่ได้สร้างฝายมีชีวิต ด้วยหลักการของฝายที่ว่า “คนไม่ได้สร้างฝาย แต่ฝายสร้างคน” ซึ่งการสร้างฝายมีชีวิตยึดหลักการปรองดองกับธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อให้ชุมชนใช้งานได้จริงเน้นโครงสร้างและรูปแบบ ให้ใช้ได้กับทุกสภาพภูมิประเทศและวัสดุที่หาใช้งานได้ง่ายในชุมชนเป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมด ฝายมีชีวิตใช้ทุนท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบในหมู่บ้านและแรงงานชาวบ้าน ช่วยกันสร้างบริหารและซ่อมแซมฝ่ายของตนเองซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชุมชน ได้มาเรียนรู้ข้อมูลน้ำของชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้เกิดในระดับฐานราก หรือเป็นการแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมด้วยชุมชนเอง

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส