เชียงใหม่ # มทบ.33 ห่วงใยประชาชนเร่งติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จัดกำลังพลร่วมดับไฟป่าในพื้นที่ 3 อำเภอ 

เชียงใหม่ # มทบ.33 ห่วงใยประชาชนเร่งติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จัดกำลังพลร่วมดับไฟป่าในพื้นที่ 3 อำเภอ

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 โดยพลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 ได้สั่งการให้จัดกำลังพลชุดดับไฟป่าของหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมดับไฟป่า จำนวน 50 นาย ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอแม่แตง ซึ่งกำลังประสบปัญหาภัยพิบัติไฟป่าและฝุ่นควัน ในพื้นที่ลาดชันและทุรกันดาร สร้างความเสียหายในพื้นที่ป่าไม้เป็นอย่างมาก โดยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม2563  เวลา 15.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33

ได้มอบหมายให้ พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 /รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33   เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติไฟป่าและฝุ่นควันในวันนี้ และขอกำลังสนับสนุนจากทหารในการจัดกำลังพลชุดดับไฟป่าเข้าดับไฟป่า จำนวน 50 นาย ปฏิบัติการในห้วง 4-10 มีนาคม 2563

โดยในวันนี้ 4 มีนาคม 2563 ในเวลา 11.00 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลชุดดับไฟป่า จากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 จำนวน 30 นาย เข้าร่วมรับนโยบายปฏิบัติการดับไฟป่า ร่วมกับทหารพราน จำนวน 7 นาย, ชุดเหยี่ยวไฟ จำนวน 37 นาย ,อาสาสมัครรักษาดินแดน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่15 นาย และ ตำรวจจิตอาสา จำนวน 10 นาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 99 นาย โดยมี นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ปัญหาฝุ่นควันอำเภอ เป็นผู้บริหารจัดการกำลังพลเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นในพื้นที่ ตำบลเมืองนะ และ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่, เวลา 13.30 น.

จัดกำลังพลชุดดับไฟป่ามณฑลทหารบกที่ 33 จำนวน  10 นาย เข้ารายงานตัวกับนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ปัญหาฝุ่นควันอำเภอ เป็นผู้บริหารจัดกา รกำลังพลเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นในพื้นที่ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และจะได้ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป  และจัดกำลังพลชุดดับไฟป่ากองพันพัฒนา 3  จำนวน  10 นาย เข้ารายงานตัวและร่วมรับนโยบายปฏิบัติการดับไฟป่า โดยมี น.ส.พัฒนันท์ พิธาคำ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่แจ่ม ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ปัญหาฝุ่นควันอำเภอ เป็นผู้บริหารจัดการกำลังพล เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นในพื้นที่ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


ต่อจากนั้นในเวลา 14.35 น. ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันมณฑลทหารบกที่ 33 ได้เข้าพบปะกับราษฎรพื้นที่หมู่บ้านตุงลอย ณ ศริสตจักรบ้านตุงลอย หมู่ 4  ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเรื่องไฟป่า และขอเป็นกระบอกเสียงให้กับราษฎรในพื้นที่ ลด ละ เลิก การเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ตามมาตรการของ จังหวัดเชียงใหม่ ห้วงตั้งแต่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563 โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า ทั้งในที่ชุมชนที่ทำการเกษตร พื้นที่ป่าต้นน้ำชุมชน เพื่อลดหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ และขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการเผาในที่โล่ง หรือไฟป่า ขอให้แจ้งศูนย์บัญชาการอำเภอ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ทราบ เพื่อจะได้ส่งกำลังเข้าไปควบคุมเหตุในพื้นที่อย่างทันท่วงที


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน