อ่างทอง – จิตอาสาพระราชทาน904บรรยายหัวข้อ”สถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”แก่ผู้ต้องขังกว่า 1,000 คน (ชมคลิป)

อ่างทอง – จิตอาสาพระราชทาน904บรรยายหัวข้อ”สถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”แก่ผู้ต้องขังกว่า 1,000 คน

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่เรือนจำจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายหัวข้อ”สถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ,รอง ผอ.รมน.จ.อ่างทอง ,ผู้บังคับการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ,ปลัดจังหวัดอ่างทอง ,จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมงาน


ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ได้แจ้งให้จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอ่างทอง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไปในทุกเรือนจำในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.จัดวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายในหัวข้อ”สถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 2.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(Big Cleaning Day) อาทิ

ทำความสะอาดที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจำ ,ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบเรือนจำ ,จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ,จัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการบรรยายในหัวข้อ”สถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”โดยวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”เป็นการบรรยาย ให้ความรู้เพื่อเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง


สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364