ลำพูน-จัดสัมมนา “เชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว”

สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ลำพูน จัดสัมมนา “เชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว” ตามโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63. ณ ห้องประชุม ร้านอาหารเชฟเฮ้าส์นครลำพูน ถนนลำพูน-ดอยติ อ.เมือง จ.ลำพูน

 

 

การจัดสัมมนาฯ มีระยะเวลา 1 วัน ช่วงแรกเป็นการบรรยายในประเด็น การบังคับใช้กฎหมาย, พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 , กฎหมายที่ผู้ประกอบการควรรู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว , การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ , การปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการแจ้งเบาะแส โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน ว่าที่ พ.ต.ท.ตุลย์วรรษ ณรงค์ศักดิ์ ตำแหน่ง สว.ตม.จว.ลำพูน

และต่อด้วยการบรรยายในประเด็น แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย , ขั้นตอน การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว, การได้รับความคุ้มครองและสิทธิของแรงงานต่างด้าวเมื่อเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย , การให้บริการของศูนย์ One Stop Service, ช่องทางการสอบถามให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวหรือผู้ประกอบการ โดย น.ส.พรรณวลี พริ้มขจีพงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ สนง.จัดหางาน จ.ลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / สื่อมวลชน /อป.มช.ในพื้นที่ จ.ลำพูน / เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สังกัด อปท. รวมทั้งสิ้น 25 คน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะนำความรู้ที่ได้รับจากการรับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากรไปเผยแพร่ เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานต่างด้าว รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่พำนักในประเทศไทย โดยเฉพาะ 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา และสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปขยายผลการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความมั่นคงต่อ จ.ลำพูน และประเทศชาติต่อไป..

นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์ จ.ลำพูน ในฐานะประธานเปิดการสัมนาฯ กล่าวว่า ผมมีความยินดียิ่งที่มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลไทยได้พยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ซึ่งกำลังแรงงานถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาประเทศในเชิงรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเศรษฐกิจ การขาดแคลนแรงงานและความต้องการในการลดต้นทุนการผลิต ทำให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างเลือกแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทย

ส่วนแรงงานต่างด้าวเข้ามาตามแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยไม่คำนึงถึงเรื่องกฎหมาย ทำให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ซึ่งทวีความซับซ้อนในการแก้ปัญหา รัฐบาลจึงเข้าแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว มีการออกพระราชบัญญัติ ประกาศ กฎหมายต่างๆ และการปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยไม่ยอมรับการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งนำเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนประเทศด้านความมั่นคง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในเวทีโลก

“กรมประชาสัมพันธ์ โดย สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ลำพูน ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อสนับสนุนการการดำเนินงานของภาครัฐในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว”


ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้น ให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องแรงงานต่างด้าว พร้อมให้ความร่วมมือในนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และหวังว่าทุกท่านในที่นี้ จะเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในพื้นที่ได้อย่างทรงพลัง บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ..


______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน