ฉะเชิงเทรา-หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา และเตรียมการจัดงานเสวนา หัวข้อ “ ตื่น ตื่น…ชาวฉะ ” (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา และเตรียมการจัดงานเสวนา หัวข้อ “ ตื่น ตื่น…ชาวฉะ ”

 

 

วันนี้ (4 มี.ค.2563) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถึงการขับเคลื่อนการดำเนินการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี (Smart City) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา(กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมี ดร.โอกาส เตพละกุล อดีตประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ ในขณะที่ ดร.โอกาส เตพละกุล ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมวางแนวทางการทำงานขับเคลื่อนภารกิจโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมไฟฟ้า ประปา และโครงข่ายการสื่อสาร การพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ การพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจ และการเงิน การพัฒนาด้านการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ การพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและทันสมัย การพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมสะอาด การพัฒนาสู่เมือง Smart City หรือเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ปรับแต่งภูมิทัศน์ สร้างอัตลักษณ์ของเมือง พัฒนาสาธารณสุขที่ดี และดูแลสังคมผู้สูงวัย และ.การประชาสัมพันธ์และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน


ด้านนายร่มไทร ทิพยเศวต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวถึงบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในเนื้อหาสาระของ พรบ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 แนวทางเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์ R & D การเตรียมความพร้อมของส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนผังเมืองใหม่ (EEC) ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 และการเตรียมการรองรับผลกระทบในทุกด้านในการเข้ามามอง EEC


ด้านนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวถึงบทบาทของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอาศัยการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด ฉะเชิงเทรา และหน่วยงานต่างๆ รวมพลังกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาที่จะเปิด ประตูไปสู่ความสำเร็จของความเป็นเมืองที่น่าอยู่ ที่เพียบพร้อมด้วยเครือข่ายคมนาคม การสื่อสาร การศึกษา การสาธารณสุข ที่จะรับรองการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป


และในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 35 ปี หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดเสวนา หัวข้อ “ ตื่นเต้น…ชาวฉะ ” ร่วมขับเคลื่อนเมือง 8 ริ้ว เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราในด้านต่างๆเพื่อให้ภาคธุรกิจการค้า การลงทุนทุกสาขาอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรต่างๆ ได้เตรียมพร้อมต่อการพัฒนาตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน สังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และตื่นพร้อมด้วยการรวมพลัง การแข่งขัน และการพัฒนา นำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดจัดงาน ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มเวลา 18.00 น. เป็นต้นไปลงทะเบียนร่วมงาน สมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านละ 1,000 บาท บุคคลทั่วไปท่านละ 500 บาท มาเป็นหมู่คณะจัดโต๊ะๆละ 4,000 บาท / นั่ง 8 ท่าน ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.089-8316933 (คุณพรชัย) / 092-2607553 (คุณน้ำฝน)