เชียงใหม่-ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดกิจกรรม “ปลอดโรค ปลอดภัย ร่วมใจ Big and Deep Cleaning Day”

เชียงใหม่-ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดกิจกรรม “ปลอดโรค ปลอดภัย ร่วมใจ Big and Deep Cleaning Day”

 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปลอดโรค ปลอดภัย ร่วมใจ Big and Deep Cleaning Day” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกในการรับมือการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการ บริษัทผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงานของตนเองอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังและค้นหา ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนไวรัส COVID – 19 และพนักงานท่าอากาศยาน เป็น 1 ใน 7 กลุ่มเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยว การดูแลความสะอาดพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที่ผิวสัมผัสต่างๆ จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร ผู้มาใช้บริการ รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่