ชุมพร – สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดแถลงข่าวกรณียักยอกทรัพย์ 80 ล้านบาท (ชมคลิป)

จัดแถลงข่าวกรณียักยอกทรัพย์ 80 ล้านบาท ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกและสาธารณชน กรณี “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหา ยักยอกทรัพย์ 80 ล้านบาท

 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.0 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ สหกรณ์ออม ทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 พร้อมด้วยนางสุมาลี ธรรมวุฒิ (ผู้จัดการ) นายจิรวัฒน์ อุมาบล (ที่ปรึกษากฎหมาย) นายสุชาติ อุชุภาพ (ที่ปรึกษากรรมการ) ได้ร่วมกันแถลงข่าว กรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด และคณะกรรมกรดำเนินการ ถูกแจ้งความคำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ 80 ล้านบาท เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์และสาธารณชน


นายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด พร้อมกับพวกรวม 7คน ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ ที่ สภ.เมืองชุมพร “ในข้อหาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชุมพร จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด” ยักยอกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อยามเดือดร้อนจำนวนเงินเกือบ 80 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แกนนำสมาชิก ได้ชักชวนสมาชิกสหกรณ์เข้าแจ้ง ความเพิ่มเติม และนำนักข่าวสื่อมวนชนไปทำข่าว โดยมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร พาดหัวข่าว “ครูชุมพรแจ้งความดำเนินคดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ยักยอกเงินเกือบ 80 ล้านบาท” และมีหนังสือพิมพ์ส่วนกลางเสนอ ข่าวอีกด้วย


นายบรรจง กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 67 มีการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อ วันที่ 27กุมภาพันธ์ 2563 และได้นำเรื่องนี้เข้าพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน โดยประธานกรรมการ (นายบรรจง โลกมิตร) ได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสคงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางคณะกรรมการฯและผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า การกระทำของผู้แจ้งความและให้ข่าวกับสื่อดังกล่าว เป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จและให้ข่าวที่บิดเบือน จึงเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อความมั่นคงและชื่อเสียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด “อย่างร้ายแรง” รวมถึงชื่อเสียงต่อวงการครูจังหวัดชุมพรเป็นอย่างมาก ที่ประชุมจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ 3 ข้อ ดังนี้ 1 มอบอำนาจให้ประธานกรรมกร ผู้การ, ที่ปรึกษากฎหมายและนายสุชาติ อุชุภาพ(ที่ปรึกษากรรมการ) ไปให้ปากคำและข้อมูลกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชุมพร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 263เวลา 14.00 น. 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง ว่าสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งความและให้ข่าวกับสื่อว่ามีใคร บ้าง และให้ข่าวที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร 3. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อแถลงข่าว ชี้แจงข้อเท็จจริงและทำความข้าใจกับสมาชิกรวมทั้งสาธารณชนผ่าน สื่อต่างๆ ในวันอังคารที่ 3มีนาคม 2563 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด


นายบรรจง โลกมิตร กล่าวอีกว่า เรื่องเกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อยามเดือดร้อนคณะกรรมการฯ ได้
รายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคบ 2562 ตามรายงานกิการประจำปีบัญชี 2562 (หน้า
44-45) แล้ว พอสรุปได้ว่า กองทุนนี้ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 ตาม มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ 2547 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2548 เป็นกองทุนสวัสดิการ ช่วยเหลือสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต และไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นกองทุนที่ยึดแนวทางขบวนการสหกรณ์ กล่าวคือ สมาชิกให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และกองทุนนี้ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปีเศษ มีสมาชิกสมทบเงิน 1% ของยอดเงินกู้เข้ากองทุนฯ (ก่อนยกเลิก) รวมทั้งสิ้น 113,359,585.35 บาท และกองทุนฯ ชำระหนี้ให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิตรวม 122 ราย เป็นเงิน 87,617,40ร.57 บาท ส่งผลดีแก่ทายาทของสมาชิกผู้กู้แบบกู้พิศให้สามารถนำหลักทรัพย์ ที่ค้ำประกันเงินกู้ออก (พันจำนอง) และผู้ค้ำประกันแบบกู้สามัญ หลุดพันจากภาระล้ำประกัน ไม่ต้องรับสภาพหนี้ และในการอนุมัติจ่าย เงินกองทุนเพื่อชำระหนี้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่ออนุมัติทุกครั้ง โคยมีตัวแทนนายทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย


ต่อมาในปี 2559 นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดชุมพร ได้มีหนังสือแนะนำว่า กองทุนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้เนื่องจากผิด พรบ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 จึงมีมติให้ยกเลิกระเบียบกองทุนเมื่อวันที่ 16 สิงหาลม 2561 แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ให้คืนเงินตามสัดส่วนให้สมาชิกที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนที่เหลืออยู่หลังจากที่จ่ายให้สมาชิกที่เสียชีวิต แต่ที่ประชุมใหญ่ในครั้งนั้นมีมติให้คงเงินกองทุนที่เหลือประมาณ 36 ล้านบาทเศษ ไว้ก่อนและให้คณะกรรมการชุดที่ 66 ปรับปรุงระเบียบๆ ให้สามารถดำเนินการได้ต่อไป ต่อมานายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดชุมพร มีคำสั่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และ มีคำแนะนำให้สหกรณ์ฯ คืนเงินกองทุนฯแก่สมาชิก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ทางสหกรณ์ฯจึงได้คืนเงินกองทุนฯที่เหลือ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562 จำนวน 37 ล้านบาทเศษ แก่สมาชิกตามสัดส่วนที่หักเก็บ 33.3211 % โดยการ โอนเข้าบัญชีเงินฝาก (บัญชีสหกรณ์ฯ) รับเงินสด และประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ไม่มีการยักยอกเงินกองทุนแต่อย่างใด

นายบรรจง โลกมิตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เรื่องกองทุนฯดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับผลประกอบการหรือรายไห้(กำไร) ของสหกรณ์แต่อย่างใด สมาชิกไม่ต้องวิตกกังวล คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 ทุกคนมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ออทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ให้มีความเจริญกาวหน้ายิ่งๆขึ้นไป ให้เป็นที่พึงพาของสมาชิกด้วยความชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สมกับที่สมาชิกเสียงข้างมากให้ความไว้วางใจและมีความมุ่งหวังให้สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจและมีความสุขอย่างยั่งยืน

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514