ฉะเชิงเทรา-จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนและตรวจความพร้อมของทรัพยากรพร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะสู่พื้นที่ประสบภัยแล้ง (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนและตรวจความพร้อมของทรัพยากรพร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะสู่พื้นที่ประสบภัยแล้ง

 

วันนี้ (28 ก.พ.63) นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนและตรวจความพร้อมของทรัพยากร และปล่อยขบวนยานพาหนะ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563 ณ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานความห่วงใย และความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง มาให้แก่พสกนิกร อย่างต่อเนื่อง และทรงพระราชทานพระราโชบายสำคัญคือให้นำขั้นตอนการสั่งการ เมื่อครั้งเหตุการณ์ถ้ำหลวง มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชนอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ปล่อยแถวขบวนรถจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา


ด้านนายปิยวัฒน์ ปิยวงษ์ไพศาล รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า อำเภอที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศภัยแล้ง จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแปลงยาว อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางปะกง การตรวจความพร้อมในวันนี้ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การตรวจความพร้อมเป็นส่วนรวม ประกอบด้วย การตรวจสายการบังคับบัญชาการตรวจการติดต่อสื่อสาร การตรวจยานพาหนะของกำลังพลทุกภาคส่วน จำนวนทั้งสิ้น 500 คน หน่วยที่เข้ารับการตรวจความพร้อม จำนวน18 หน่วย ยานพาหนะ 62 คัน ขั้นตอนที่ 2 ปล่อยขบวนยานพาหนะของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทุกหน่วยงานเคลื่อนขบวนออกจากพื้นที่อำเภอแปลงยาว และเดินทางเข้าสู่พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามแผนของแต่ละอำเภอ

ตามที่ได้วางแผนเตรียมการปฏิบัติการต่อภัยแล้ง โดยการน้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานเมื่อครั้งการช่วยเหลือเยาวชนที่พลัดหลงบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน แผนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้งทรงมีพระราชดำริในเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ในโครงการที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ดูแล หากจำเป็นต้องมีการขุดบ่อ สระ/อ่างเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในระยะเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ในอนาคต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ได้อีกทั้งปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาส่วนรวมของประเทศที่ต้องร่วมมือ ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาและเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนและจิตอาสาพระราชทานร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สามารถนำพาทุกภาคส่วนสนธิกำลังและยุทโธปกรณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ในหน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของตนเองได้ในระดับชุมชน และจะเป็นต้นแบบในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นจากพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

********************