อุบลราชธานี​ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติพื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อุบลราชธานี​ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติพื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 


13 ต.ค.62 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอบลราชานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติพื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ณ บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรม ฟื้นฟูถนน วัด โรงเรียน และสิ่งสาธารณะประโยชน์รวมถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บ้านคูสว่าง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​