ปทุมธานี-เปิดโครงการ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล (ชมคลิป)

ปทุมธานี-เปิดโครงการ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัมธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดโครงการ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันวันมหิดล
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาในกลุ่ม สุขศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ และ ประชาชน ในเขตพื้นที่ ด้านอาจารย์ณัฐพล ผิวขำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า

“วันมหิดล” วันอันเป็นที่ ระลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพท ย์แผนปัจจุบันของไทย” เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าเทียบเทียมนานาอารยะประเทศ คณะในกลุ่มสุขศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย

คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาแพทย์ศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์และคณะสหเวชศาสตร์ จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการ วันมหิดล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษาและให้คำแนะนำในเรื่องสุขภาพกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง มีสุขภาพที่ดีและสร้างจิตวิญญาณแห่งการ การรับรู้ รับใช้สังคมให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมอย่าง เต็มภาคภูมิ

โดยการปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมเพราะชาวธรรมศาสตร์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันต่างภาคภูมิใจที่ได้กล่าวว่า ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน ด้วยเหตุนี้ฝ่ายการนักศึกษาในกลุ่มศึกษาศาสตร์ได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการวันมหิดลขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อให้บริการการประเมินภาวะสุขภาพ และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน


2.เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของนักศึกษาในด้านการเสริมสร้างสุขภาพและเรียนรู้แบบใช้ปัญญาเป็นหลัก รวมถึงการฝึกฝนการทำงานร่วม ระหว่างวิชาชีพทางด้านสุขศาสตร์ และ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งการจัดโครงการวันมหิดลในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากเจ้าอาวาสวัดสุราษฎร์รังสรรค์และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายในการขับเคลื่อนโครงการ ให้บรรลุผลสำเร็จดังที่ตั้งไว้


ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถาม รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อว่า ก่อนอื่นดิฉันต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคณะในกลุ่มศึกษาศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้ร่วมกันดำเนิน การจัดโครงการวันมหิดลขึ้นในครั้งนี้ โครงการในวันนี้นอกจากจะจัดขึ้นด้วยนีอมระลึกถึง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งพระองค์ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน”ของไทย

กิจกรรมวันนี้ยังแสดงให้เห็นว่านักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกคน ทุกคณะ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงการรับใช้สังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชนโดยการจัดกิจกรรมอาสาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจรักษาให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ และขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาจากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและประชาชนต่อไปท่านได้ทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าวประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน