ศอ.บต. ดึงเยาวชนในพื้นที่ ปั้นมัคคุเทศก์ชุมชน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ศอ.บต. ดึงเยาวชนในพื้นที่ ปั้นมัคคุเทศก์ชุมชน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

วันนี้ (26 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. ) ที่ห้องประชุมสะบารัง 2 โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายกิตติศักดิ์ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา กลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นมัคคุเทศก์จากชุมชนแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วยจากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา จำนวน 68 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

ทั้งนี้ ศอ.บต.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ชุมชนในพื้นที่ จชต. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเสี่ยงหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชนในพื้นที่ จชต.แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา รวม 34 ชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจไร้ร้อยต่อในพื้นที่ จชต. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะองค์ความรู้แก่เยาวชนในการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน และเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนที่สามารถส่งผลต่อการมีอาชีพ มีรายได้ของประชาชนอย่างยั่งยืน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า ศอ.บต.มีการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจในทุกๆ ด้าน ด้วยการปักหมุดที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายสามเหลี่ยม มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อต้องการให้ภาคใต้เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว มีเกษตรสร้างมูลค่าและการค้าชายแดน เพื่อเป็นอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในอนาคต ซึ่งภาคการท่องเที่ยวนั้น ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันดำเนินการในการพัฒนาหลายๆ เรื่อง หลายๆ ด้าน ทั้งด้านการคมนาคม เส้นทางถนน การพัฒนาสนามบิน และแหล่งการท่องเที่ยวหลาย ๆด้าน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คนนอกพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รู้จักพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้ และมาท่องเที่ยวในพื้นที่สิ่งที่ประชาชนในพื้นที่จะต้องมีการพัฒนาและรองรับ คือ แหล่งท่องเที่ยว รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหารที่พร้อมในการบริการนักท่องเที่ยว สามารถทำให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีงานทำ โดยเฉพาะการเป็นมัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่เชื่อมต่อระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากในหลาย ๆ แห่ง และในวันนี้เป็นการขับเคลื่อนซึ่งจะต้องการร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สนับสนุนวิทยากร พี่เลี้ยง ร่วมให้ความรู้แก่น้องๆ เยาวชนทั้ง 34 ชุมชน เพื่อเรียนรู้การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี ให้มีความรู้ด้านสังคม ประวัติศาสตร์ ประเพณี เป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต

อย่างไรก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2562 หลักสูตร 6 วัน 5 คืน โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ด้าน ทรัพยากรการท่องเที่ยวชายแดนใต้ , ท้องถิ่นชายแดนใต้กับการท่องเที่ยว , การสร้างแรงบันดาลใจ , เทคนิคการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว , การเป็นมัคคุเทศก์ชุมชนที่ดี และไอทีกับการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนกิจกรรมกระบวนการสร้างเครือข่ายในชุมชน “ แผนที่ชุมชน Landmark ” รวมทั้ง กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จชต. เพื่อฝึกให้น้องๆ เยาวชนทุกคนเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มองโลกในแง่ดี เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวที่พร้อมจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา สร้างให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการพูดที่ดี มีความพร้อมที่จะเป็นมัคคุเทศก์ที่มีศักยภาพในอนาคตต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา