เชียงใหม่-เปิดงาน”Green Life Eat Organic & Lanna Herb 2019″ สุดยิ่งใหญ่ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรสู่สากล (ชมคลิป)

เชียงใหม่-เปิดงาน”Green Life Eat Organic & Lanna Herb 2019″ สุดยิ่งใหญ่ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรสู่สากล

 

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ กรมการค้าภายใน เปิดงาน “Green Life Eat Organic & Lanna Herb 2019″สุดยิ่งใหญ่ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรสู่สากล
โดยมีนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, นายมนัส ขันใส รองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่,ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร, นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้งบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) ร่วมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมผลักดันผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรสู่ตลาดสากล

จึงเล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เหมาะสมที่จะพัฒนารูปแบบธุรกิจการผลักดันผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร ซึ่งสามารถพัฒนากลุ่มสินค้าด้านสมุนไพรไทยให้เป็นต้นแบบที่ขยายผลไปสู่ศูนย์กลางของอาเซียน จึงมีความจำเป็นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เป็นสากลมากขึ้น และมีการบูรณาการเพื่อผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้และต่อยอดธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นกำลังเสริมในการพัฒนาประเทศ เปิดตลาดเชิงธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ประกอบการที่มีความสนใจในวัตถุดิบอินทรีย์และสมุนไพรแปรรูปสู่ตลาดสากล
งาน Green Life Eat Organic and Lanna Herb 2019 เน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และสมุนไพรให้ก้าวไกลสู่สากล ภาคเหนือเพื่อสื่อสารให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ รู้จักประโยชน์ คุณค่า การพัฒนาโครงการทางการเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบหมายให้กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล กำหนดแผนการดำเนินงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ ศึกษาสนับสนุนปลูกสมุนไพร,พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดดวามสามารถในการแข่งขันสู่สากล และการจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรในต่างประเทศและในเมืองท่องเที่ยว

สำหรับกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเมืองท่องเที่ยวนั้น ได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ สมาคมการค้าเครื่องสำอางล้านนา และสมาคมเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิคภาคเหนือ เป็นต้น

นอกจากนี้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติระดับภูมิภาค ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ทางกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร เห็นถึงความสำคัญในการบูรณาการร่วมกันเพื่อยกระดับการค้าผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร จึงร่วมจัดงาน Green Life Eat Organic and Lanna Herb 2019

โดยคาดหวังจะให้เกิด การพัฒนากระบวนการธุรกิจกลุ่มเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียนและสากลและเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าสมุนไพรให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนตลาดจนนักท่องเที่ยวตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และสมุนไพรรวมถึงเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ

การจัดงาน Green Life Eat Organic and Lanna Herb 2019 ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร ชิม ช็อป สินค้าออร์แกนิคและผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพมากมาย จากตลาดนัดนวัตกรรมโมเดลเกษตรอินทรีย์ “คนปลูกปลอดโรค คนบริโภคปลอดภัย”

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มากกว่า 250 ร้านค้าส่งตรงจากมือผู้ประกอบการทั่วประเทศ ทั้งผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมเครื่องสำอางเครื่องดื่มกลุ่มวัตถุดิบสมุนไพรแปรูปสารสกัดสมุนไพรและธุรกิจสัตว์ พร้อมเลือกชิมเมนูอาหารสุขภาพออร์แกนิค สไตล์ฟิวชั่นครบทุกรสชาติ คัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดี ผักสด ผลไม้อินทรีย์ ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสั่งตรงจากฟาร์มทั่วประเทศ

การสัมมนาในหัวข้อ กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ การสาธิตการทำอาหารจากเชฟชื่อดัง กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพจากสินค้าเกษตรอินทรีย์และซอสปรุงรสสมุนไพร กิจกรรมการประกวดรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ กิจกรรมแจกพันธุ์กล้าไม้และหนังสือองค์ความรู้สมุนไพรฟรีอีกด้วย

 

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่